قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران Archives | حکمت صدرا

  • آزادی بیان عقیده

    آزادی بیان گرچه به ظاهر عبارتی ساده به نظر می رسد اما شاید بتوان آن را یکی از پرچالش ترین واژه های حقوقی-سیاسی ملل دانست.