فمنیست Archives | حکمت صدرا

  • زنان جامعه اسلامی و راه گمشده

    آیا تمام مشاغلی که در جامعه زنان به آن مشغولند، دارای اولویت و ضرورت شرعی و عرفی است؟! چرا ارگانی که اکثریت قریب به اتفاق مراجعانش مرد است، اکثر کارکنان و یا تمام کارکنانش باید زن باشد؟! کجای این با سیره معصومین تطابق دارد. شعارسال: یکی از شاخصه‌های بارز زن مسلمان که نمادی مهم برای […]