فراتاریخی Archives | حکمت صدرا

  • مواجهه سنت گرایان با علوم انسانی/ جریان سنت گرایی، فراتاریخی است

    شجاعی جشوقانی در نشستی با عنوان مواجهه سنت گرایان با علوم انسانی گفت: ما در آثار سنت گرایان با یک سکوت گفتمانی نسبت به علوم انسانی مواجهیم و این جریان از کنار علوم انسانی جدید می گذرد. شعارسال: به همت گروه روش شناسی علوم انسانی شورای بررسی متون کتب علوم انسانی با همکاری گروه فلسفه […]