غریب الغربا Archives | حکمت صدرا

  • مشهورترین القاب امام رضا (ع)

    امام هشتم(ع)دارای صفات، ویژگی ‌ها و القابی هستند که به آن مشهور بوده و شناخته می ‌شوند. هر کدام از این ویژگی ‌ها به بخشی از صفات و خصوصیات امام رضا(ع) اشاره دارد علی ابن موسی الرضا(ع) القاب متفاوتی دارند که از بین آن ‌ها هشت لقب از سندیت بیشتری برخوردار هستند شعارسال:امام هشتم(ع)دارایصفات، ویژگی […]