عملیات استنباط Archives | حکمت صدرا

  • فقه؛ از فردمحوری تا جامعه‌محوری

    احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند و فقه، علم به احکام شرعی از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن‌چه (عملیة الاستنباط) نامیده شده، نظر دارد. شعار سال: عملیات استنباط، به دست فقیه برای دست‌یابی به حکم شرعی انجام می‌گیرد؛ […]