سفاهت Archives | حکمت صدرا

  • نفاق، آفت اقتدار و وحدت جامعه

    آیت الله امام موسی صدر از جایگاه یک عالم دین شناس با درک عمیقی که از مبانی اسلام داشته به طرح موضوعات و ابتلائات اجتماع مسلمین پرداخته وبه عنوان یک مصلح به طرح راه حل های عملی آن ها نیزاهتمام ورزیده است.متن پیش رو چاره اندیشی این عالم بزرگ جهان اسلام درخصوص یکی از ابتلائات […]