زیارت اهل قبور Archives | حکمت صدرا

  • فلسفه زیارت اهل قبور در پنجشنبه آخر سال

    شعار سال: تنها چند روز دیگر از سال جاری باقی مانده است، و جز تعدادی عکس و خاطره چیز دیگری نمی ماند … خاطراتی که گاه با مرورشان شاد می شویم و گاه اندوهگین. خاطرات عزیزانی که با چمدان هایی بسته این دنیا را برای همیشه ترک کردند و ما را در غم از دست […]

  • فلسفه زیارت اهل قبور در آخرین شب جمعه سال

    شعارسال: یکی از سنت های بهارانه ما ایرانی ها که در کنار خانه تکانی ها و خریدهای شب عید و علیرغم همه دغدغه ها اهتمامی ویژه به آن داریم، زیارت اهل قبور در آخرین شب جمعه سال است، سنتی دیرینه برای سهیم کردن اموات و آنها که پیش از این در شادی رسیدن بهار با […]