زهرا قزلباش Archives | حکمت صدرا

  • نسبت تجربه و شناخت مسئلۀ مهم فلسفه است

    به گزارش خبرنگار مهر، یادداشت «گذار از ذهن به زبان؛ ناظر به فلسفۀ رودولف کارنپ» توسط زهرا قزلباش، دانشجوی دکتری فلسفۀ غرب دانشگاه تهران نوشته شده است. نسبت تجربه (experience) و شناخت (cognition) مسئلۀ مهم فلسفه است. اگر تجربه عملی مستقیم و بی واسطه است، وانگهی شناخت نمی‌تواند بی واسطه باشد و نیازمند یک فرایند […]