زندگی اجتماعی Archives | حکمت صدرا

  • نفاق، آفت اقتدار و وحدت جامعه

    آیت الله امام موسی صدر از جایگاه یک عالم دین شناس با درک عمیقی که از مبانی اسلام داشته به طرح موضوعات و ابتلائات اجتماع مسلمین پرداخته وبه عنوان یک مصلح به طرح راه حل های عملی آن ها نیزاهتمام ورزیده است.متن پیش رو چاره اندیشی این عالم بزرگ جهان اسلام درخصوص یکی از ابتلائات […]

  • قرائت انسانی از دین فروکاهش آن به تجربه بشری است

    علیرضا قائمی‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد دیدگاه قرائت انسانی از دین بیان کرد: افرادی که قرائت بشری از دین ارائه می‌کنند، طبیعی است که دین را به یک تجربه‌ای که بین انسان و خدا صورت می‌گیرد فروکاهش می‌دهند. شعارسال:علیرضا قائمی‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در […]