زمان وقوع رجعت Archives | حکمت صدرا

  • رجعت چیست و نخسین رجعت کننده کیست؟

    یکی از باور‌های مهم ما شیعیان رجعت و بازگشت به دنیا پیش از آخرت است که االبته رجعت برای خود فلسفه و سیر خاصی دارد.شیعیان اسلام با توجه به آیاتی که در قرآن آمده است و یا سخنان امامان و پیامبران به مسائل مختلفی ایمان و اعتقاد پیدا کرده اند، از جمله؛ بهشت، جهنم، رجعت، […]