خودگرايي اخلاقي افراطي Archives | حکمت صدرا

  • در ستايش امر اخلاقي

    تأثيرگذاري و تأثيرپذيري هنر و علم با اخلاق (Morality)، اکنون، نزد نظريه‌پردازان و فلاسفه، تقريبا به اجماع، پذيرفته‌ شده است. هنر به‌منزله امري که موجب پالايش درون (کاتارسيس) مي‌شود، از زمان ارسطو تاکنون مطرح بوده است: «هنر مانند تصفيه‌کننده‌اي عاطفي عمل مي‌کند و عواطف را مي‌پالايد» (هاسپرس،۱۳۶). از سوي ديگر، هنر با نمايش‌دادن شخصيت‌ها و […]