خواندن نماز آیات Archives | حکمت صدرا

  • نماز آیات را چطور بخوانیم

    نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. شعارسال:بر اساس احکام شرعی، عوامل وجوب نماز آیات عبارت است از: کسوف خورشيد و خسوف ماه، زلزله و هر حادثه غيرعادى که باعث ترس بيشتر مردم شود؛ مانند بادهاى سياه يا سرخ و يا زرد که غيرعادى باشند، تاريکى شديد، فرو رفتن زمين […]