خلافت بنی‌امیه Archives | حکمت صدرا

  • جبر و اختیار در قرآن

    برخی از نویسندگانی که شبهه تناقض در قرآن کریم را اشاعه می‌دهند به پاره‌ای از آیاتی همانند «یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا» اشاره می‌کنند و معتقدند که هدایت وگمراهی در قرآن کریم به خداوند نسبت داده شده است. شعار سال: چنانچه تاریخ گواه آن است و مفسرین در کتاب‌های خود ذکر کرده‌اند این عقیده […]