خدمت رسانی به مردم Archives | حکمت صدرا

  • پاسخ امام موسی صدر به سؤال درباره تعارض بین سیاست و دین

    امام موسی صدر در گفتگو با هفته نامۀ ماندی مورنینگ بیروت به دو سوال درباره تعارض بین سیاست و دین پاسخ می دهد. شعارسال: امام موسی صدر در گفتگو با هفته نامۀ ماندی مورنینگ بیروت به دو سوال درباره تعارض بین سیاست و دین پاسخ می دهد. در ادامه این سوال و جواب آمده است: […]