حکمای مسلمان Archives | حکمت صدرا

  • مابعدالطبیعه در فلسفهٔ اسلامی، سفری عقلی است از خدا به خدا

    از نظر فیلسوفان مسلمان، شرط امکان مابعدالطبیعه ایمان به خدای خالق و غایت آن، معرفة الله است. از این رو می توان گفت که مابعدالطبیعه در فلسفهٔ اسلامی، سفری عقلی است از خدا به خدا. شعارسال: وی می گوید: در این کتاب، ما پس از نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه اسـلامی ـ که بسیار اسفبار […]