حمیدرضا آیت اللهی Archives | حکمت صدرا

  • تجزیه و تحلیل الهیات فاجعه از منظر فلسفه دین

    به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حمیدرضا آیت اللهی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد الهیات فاجعه است که پیرو انتشار یادداشت سیدمحمود نجاتی حسینی، نگاشته شده است. یادداشت نجاتی حسینی را نیز می توانید از اینجا ببنید؛ برخی پرسشهای عمیق دینی در شرایط خاصی دوباره سربر می آورند و به علت […]