حمایت مسئولان Archives | حکمت صدرا

  • تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد بستر مقابله با توطئه های دشمنان است

    مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجدکشور، گفت: تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد بستر احیای کارکرد های مساجد و مقابله با توطئه های دشمنان در جنگ نرم است. شعارسال:مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجدکشور، گفت: تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد بستر احیای […]