حضرت زینب س Archives | حکمت صدرا

  • حضرت زینب (س) چگونه از دنیا رفتند؟

    شعارسال: در کتاب منتخب التواریخ آمده که آن حضرت مریض شده و به طور طبیعی از دنیا رفته اند و این احتمال بعید هم به نظر نمی رسد چرا که در واقعه عاشورا بیشترین مصیبت به ایشان وارد شد نه تنها برادران و محرمان خود را از دست دادند که وظیفه نگهداری از زنان و […]