حسین فلسفی Archives | حکمت صدرا

  • «فلسفه روشنایی؛ پژوهشی نو در حکمت اشراق سهروردی» منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حکمت اشراق»، افزون بر یک پیش گفتار، دو بخش دارد. بخش نخست آن، سه گفتار دارد: گفتار نخست درباره دانش‌ها و شناساندن است و خود هفت دستور و یک بهره و روشی اشراقی است. گفتار دوم درباره حجّت‌ها و پایه‌های آن‌هاست و هفت دستور و یک دانش اشراقی و یک […]