جهان پس از مرگ Archives | حکمت صدرا

  • فلسفه زیارت اهل قبور در پنجشنبه آخر سال

    شعار سال: تنها چند روز دیگر از سال جاری باقی مانده است، و جز تعدادی عکس و خاطره چیز دیگری نمی ماند … خاطراتی که گاه با مرورشان شاد می شویم و گاه اندوهگین. خاطرات عزیزانی که با چمدان هایی بسته این دنیا را برای همیشه ترک کردند و ما را در غم از دست […]