جرج زیمل Archives | حکمت صدرا

  • ظهور ماهواره افول فلسفه

    تردیدی نیست که طلوع ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی که مهمترین ویژگی آنها ایجاد سرگرمی و با سرعت فزاینده و تنوع و در عین حال سادگی مفاهیم روزمره است، به توده ای شدن جریان اطلاعات علمی و بخصوص فلسفی کمک کرده است شعارسال: در دو دهه آغازین قرن بیست و یکم با ظهور موبایل که […]