جامعه کمونیستی Archives | حکمت صدرا

  • همه ما مارکسیست هستیم!

    نافرجامی کمونیسم به نقص عمیق‌تری اشاره دارد: دیدگاه خطای مارکس در خصوص طبیعت انسان. مارکس تصور می‌کرد چیزی تحت عنوان ذات و یا طبیعت بیولوژیک انسان وجود ندارد. شعارسال: از سال ۱۹۴۹، زمانی که مائو تسه تونگ در جنگ داخلی چین به پیروزی رسید، تا چهل سال بعد که دیوار برلین فروپاشید، اهمیت تاریخی کارل […]