تكبر Archives | حکمت صدرا

  • نقش اخلاق در زندگي چیست؟

    شعارسال: اخلاق جمع خُلق است.(۱) و در لغت «خُلْق» و «خَلْق» از يك مادّه (خ ل ق) هستند. خَلْق به شكل ظاهري انسان نظر دارد و خُلق به شكل باطني و نفساني انسان. همانگونه كه شكل ظاهري انسان، متصف به صفت نيك و بد است، شكل باطني انسان هم داراي اوصاف خوب و بد است. […]