بوستان سعدی Archives | حکمت صدرا

  • سعدی و سعادت

    سعدی را یکی از ۱۰شاعر برتر جهان برشمرده اند؛ شاعری که آثارش را حکیمانه، اندرزهایش را راهگشا و عاشقانه‌هایش را دلنواز می یابیم. شعار سال: سعدی را یکی از ۱۰شاعر برتر جهان برشمرده اند؛ شاعری که آثارش را حکیمانه، اندرزهایش را راهگشا و عاشقانه‌هایش را دلنواز می یابیم. او می کوشد که در تک تک کلماتش […]