ایدئولوژی روشنفکران روشنفکری محمدتقی قزلسفلی Archives | حکمت صدرا

  • روشنفکران روی زمین بیایند

    ایلنا: روشنفکران باید با شناخت سامان غربی و همچنین فهم فرآیندهای تاریخی خود، بیم و امیدها را با هم به جامعه تزریق کنند و از غیرمتعهدانه و نهیلیستی گفتن و نوشتن…