اولیاء خدا Archives | حکمت صدرا

  • صبر حضرت زینب (س) در تاریخ مثال زدنی است​

    پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه صبر از جمله خصایل انسانی است که از ایمانی عظیم سرچشمه می گیرد، گفت: صبر حضرت زینب (س) در مصائب مثال زدنی است. شعارسال: تاریخ اسلام مملو از بزرگانی است که رفتار و کردارشان شاهد مثالی برای تمامی انسان هاست و همواره نام نیک هر یک از این بزرگان […]