انجمن جامعه شناسی ایران Archives | حکمت صدرا

  • شاعرانگی لحظات وجودی است، نه لحظات روانشناختی

    به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان با حضور کارشناسان روز گذشته ۱۸ خردادماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست رحیم محمدی مدیر گروه جامعه شناسی ایران انجمن جامعه شناسی ایران درباره شاعرانگی و زمان؛ سنجشی از پنج اقلیم حضور داریوش شایگان به […]

  • پروژه فکری شایگان ما را به بازاندیشی در هویت دعوت می کند

    به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان با حضور کارشناسان روز گذشته ۱۸ خردادماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست حسین حجت پناه دکترای جامعه شناسی فرهنگی و دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی درباره جستجوگر معنا در زیر آسمان جهان به ارائه […]