امامت امام سجاد Archives | حکمت صدرا

  • امام سجاد(ع) تشکل شیعه را انسجام بخشید/ اعجاز حضرت زین العابدین

    امام سجاد(ع)، همان گونه که در برابر خداوند زین العابدین بود، در برابر مردم سیدالکرام بوده است. امام علی ابن الحسین(ع) در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی بیشترین تأکید را بر اصول اخلاقی داشت. شعارسال: امام سجاد(ع)، همان گونه که در برابر خداوند زین العابدین بود، در برابر مردم سیدالکرام بوده است. امام علی ابن […]