اعراب تندرو Archives | حکمت صدرا

  • محافل فرهنگی غرب تمایل زیادی به درک مسلمانان دارد

    دکتر «عاصم حصنی»، از پژوهشگران مصری تاکید کرد: تغییر تدریجی گسترده ای در نگاه غرب به جهان عرب ایجاد شده و به خاطر همین تغییر تمایل زیادی در محافل فرهنگ غرب برای درک مسلمانان دیده شود شعارسال: دکتر «عاصم حصنی»، یکی از پژوهشگران مصری است که انتشار فرهنگ عرب در آلمان را بر عهده دارد. […]