اشیا Archives | حکمت صدرا

  • انسان در محاصره اشیاء

    چند روز قبل، صبح که می‌خواستم از خانه بزنم بیرون، توی اتاق‌ها راه می‌رفتم و گزینشی از اشیاء رهاشده روی میز، مبل، تخت و کشوها را توی کیفم می‌ریختم؛ چیزهایی که به گمانم بدون آنها نمی‌شد از خانه بیرون رفت. گوشی موبایل سرآمد همه بود. میانه راه به ناگاه گوشی از دستم سر خورد و […]