اسماعیل نبی Archives | حکمت صدرا

  • عید بزرگ مسلمین جهان اسلام

    عبد صالح خداوند متعال تقاضای فرزندی صالح می‌کند و منادی او را به پسری بردبار و حلیم بشارت می‌دهد. آنگاه که فرزند دلبند و جگرگوشه او به عنفوان جوانی رسید، مأموریتی سخت و بسیار بزرگ او را فراگرفت. او باید فرزند خود را قربانی نماید. امر حق را لبیک گفت. شعار سال: عبد صالح خداوند متعال […]