ارتجاع در حکومت اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • گام‌های ارتجاع، از رحلت نبوی تا قیام حسینی

    همان گونه که جنگ های سه گانه امام علی علیه السلام و صلح او را باید به عنوان انجام رهبری ضد رجعت، و جنگ و صلح امام حسن علیه السلام را پا به جای پای امام علی علیه السلام گذاشتن معنا کرد، صلح و جنگ امام حسین علیه السلام را نیز باید در همان مسیر […]